منتدى تفاصيل

ديكورات اجتماعي ديني الحياة الزوجية تصميم شعر خواطر قصص روايات طبخ طب جوال


  رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻮاﺗﺲ اب ﻟﻠﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ

  شاطر
  avatar
  أميرة
  .:: ادارة المنتدى ::.

  انثى
  المشآركآت : 92
  النقآط : 358
  السٌّمعَة : 1
  البلد : hui
  التَسجيلــْ : 08/06/2012
  اخر مواضيع العضو : last posts

  رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻮاﺗﺲ اب ﻟﻠﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ

  مُساهمة من طرف أميرة في السبت يونيو 16, 2012 7:28 pm
  ﻘﺪم ﻟﻜﻞ ﻋﺸﺎق اﻵﻳﻔﻮن وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﺗﺲ اب ﻣﺠﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻮاﺗﺲ
  اب ﻟﻠﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﻧﺮﺟﻮ أن ﺗﻨﺎل اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻜﻢ
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  اﺧﺒﺮك أﻧﻚ ﺗﺎج اﻟﺮﺟﺎل
  ﺗﻌﻠﻢ اﻧﻚ ﻟﻲ ذاﺗﻲ… ﺗﻌﻠﻢ اﻧﻲ
  ﺑﺪوﻧﻚ اﻟﻰ اﻟﻔﻨﺎء
  أﻧﺖ ﻟﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﯿﺎة
  وﻛﻞ ﻣﺎﺿﻲ وﻛﻞ ﻣﺎھﻮ آت
  ﻳﺎﻣﻦ ھﻮاه ﻳﺸﺎرﻛﻨﻲ دﻣﻲ
  وأﺷﻌﺎري وﻟﻮﺣﺎت ﻣﺮﺳﻤﻲ
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ”أﺑﻌــــــــــــــﺘﺬر”
  وإرﺳﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﻮق ﻋﺬري!
  ﻳﺎﻟﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﺑﯿﻦ ﻋﯿﻨﻲ وﻗﻠﺒﻲ. أﻧﺎ
  ﻣﻘﺼﺮ
  واﻟﻈﺮوف اﺟﺒﺮﺗﻨﻲ!
  وأﺑﯿﻚ ﺗﻘﺒﻞ إﻋﺘﺬاري وظﺮﻓﻲ؟وﷲ
  ﻣﺎﻧﻲ
  ﻣﮫﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻲ!
  ﻟﻜﻦ ﺣﯿﺎﺗﻲ ﻛﻠﮫﺎ أﺗﻌﺒﺘﻨﻲ؟
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  أﺑﻲ»وﻋﺪ ﻣﻨﻚ»ღﻣﺎ ﺗـﺨــﻠـﯿـﻨـﻲღ
  وﻻ ﺗﺴﺎوي»ﻏــﻼي» ﺑﻮاﺣﺪ ﺛﺎااﻧﻲ..؟
  وان ﻛﺎاااﻧﻚღﺗﺤﺒﻨﻲღﺻﺪقღوﺗﻐﻠﯿﻨﻲ..؟
  ﻻﻣﻨﻲ <»أﺧﻄــﯿﺖ»> ღﺳﺎﻣﺤﻨﻲ ﻋﻠﻰ
  ﺷﺎﻧﻲ… ؟واﻧﺎ ﻓﻲ»ﻣﺤﺒﺘﻚ»ﻣﺎ ﻳﻠﺰم
  ﺗﻮﺻﯿﻨﻲღﻣﻦ ﻳﻤﻚ»اﻟﺮوح»
  ﺗﺂﻣﺮﻧﯿﻮﺗﻨﮫﺎﻧﻲ..؟
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  أﺑﻐﻰ أﺿﻤﻚ ﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻢ
  ﺑﺼﺪري ﻋﻼﻣﻪ،،
  إذا ﻗﺎﻟﻮا أھﻠﻲ ﻋﺴﻰ
  ﻣﺎﺷﺮ!!
  ﻣﻦ ﺻﺎﺑﻚ ﺑﺴﮫﺎﻣﻪ؟
  أﻗﻮل ﺣﯿﻞ ﺿﻤﯿﺘﻪ
  وﻛﻮاﻧﻲ ﺑﺤﻨﺎﻧﻪ،،
  أﺗﺮﻛﻮﻧﻲ ﻳﺎھﻠﻲ ذﺑﺤﻨﻲ
  ھﯿﺎﻣﻪ،،
  رﻣﯿﺖ ﺳﮫﻤﻲ وﺻﺎﺑﺘﻨﻲ
  ﺳﮫﺎﻣﻪ،،
  أﻣﻮت ﻳﺎھﻠﻲ وﻧﺎﺳﻲ
  ﺑﺲ ﻻ ﻳﻮم أﻓﻘﺪ
  أﺣﻀﺎاااﻧﻪ.
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  آﺳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺒﺔ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻓﺎﺿﻲ
  آﺳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻻ ﻛﻨﺖ ﻗﺼﺮت
  رﺟﻌﺖ ﻟﻚ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎﺿﻲ
  أﺑﻌﺘﺬر ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺗﺄﺧﺮت..!!
  ﺣﻄﯿﺖ ﻓﻲ ﻏﯿﺒﺘﻚ اﻟﺤﺐ ﻗﺎﺿﻲ
  و ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻲ ارﺟﻊ ﻟﻮ ﻣﺎ ﺗﺼﺒﺮت!!
  رﺟﻌﺖ..ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺤﺒﻚ و راﺿﻲ
  ﻣﺤﺪ ﺟﺒﺮﻧﻲ ﻳﻮم أرﺳﻠﺖ و….
  ((اﺷﺘــــﻘـــــــﺖ))
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  اﻋﺬرﻧﻲ ﻳﺎﻏﺮام ﻟﻮظﮫﺮ
  ﻣﻨﻲ ﻗﺼﻮر ﻣﺎﺗﺠﺎھﻠﺘﻚ أﺑﺪ
  وﻻھﻮ ﻣﻨﻲ ﻏﺮور
  اﻧﺖ ﺑﺪﻧﯿﺘﻲ ﺣﺐ ووﻓﺎ
  واﻓﺮاح وﺳﺮور
  ﻣﺜﻠﻲ أﻧﺎ ﻧﺒﺘﻪ واﻧﺖ ﺑﺄﺻﻮﻟﻲ ﺟﺬور

  ﺑﺪوﻧﻚ ﻣﺎاﻋﯿﺶ وﺑﺪوﻧﻚ
  انا ﻣﺠﺮد ﺑﺬور
  وھﺬي اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻳﺎﻗﻠﺒﻲ
  ﻛﻠﮫﺎ ﻏﯿﺎب وﺣﻀﻮر
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ”اﻟﻤﺤﺒﻪ“ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻲ
  ﻣﺎھﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺮ و ورق..
  ”اﻟﻤﺤﺒﻪ“ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻲ
  ﺷﻮق واﺣﺴﺎس وأﻟﻢ..
  اﻟﻤﺤﺒﻪ“ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻲ
  ﻻﺗﺸﻚ ﻓﯿﻨﻲ أﺑﺪ.. ﻣﺎأﺑﯿﻊ
  اﻟﻠﻲ أﺣﺒﻪ وﻣﺎ أﺣﺐ اﻻ
  ﻟﺴﺒﺐ!… وأﻋﻈﻢ أﺳﺒﺎﺑﻲ
  ﻟﺤﺒﻚ ”طﯿﺒﺘﻚ وﻣﻌﺪﻧﻚ
  ﻳﺎذھﺐ”
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  اﻣﻨﺘﻚ ﷲ ﻳﺎﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻏﺎاااﻟﻲ…،
  أﻣﻨﺘﻚ ﷲ واﺣﻔﻆ ﺣﺒﻨﺎ زﻳﻦ..!
  ﺑﻌﺪك ﺗﺮا ﻣﺎﻋﺎد ﺷﻲ ﺑﻘﺎﻟﻲ…،
  ﻣﺎﻋﺎد ﺑﺎﻗﻲ ﻟﻲ ﺳﻮى دﻣﻌﺔ اﻟﻌﯿﻦ..!
  ﻣﺎ أﻧﺴﺎك ﻟﻮ ﻳﻤﺸﻮن ﺣﻮﻟﻲ ﻋﯿﺎﻟﻲ…،
  ﺑﺒﻘﻰ أذﻛﺮك ﻟﻮ راﺣﺖ ﺳﻨﯿﻦ وﺳﻨﯿﻦ..!
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ”ﺟﺮﺑﺖ ﻧﺴﯿﺎﻧﻚ وﺟﺮﺑﺖ
  ذﻛﺮاك”
  ”واﺣﺘﺮت ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻮھﻢ
  واﺷﺘﯿﺎﻗﻲ”
  ”أﺣﯿﺎن أﺳﻮﻟﻒ ﺑﻚ وأﻧﺎ
  ﻗﺼﺪي أﻧﺴﺎك”
  ”وأﺣﯿﺎن أﺣﺲ إﻧﻚ ﻣﻌﻲ
  ﻓﻲ ﻓﺮاﻗﻲ”
  ”وإن ﺟﯿﺖ أﺑﺒﻌﺪ ﻳﺎﺑﻌﺪ
  ﻋﯿﻨﻲ أﻟﻘﺎك”
  ”إﻧﺖ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻠﻲ ﺑﮫﺎ
  اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻗﻲ”
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ﺗﻤﻨﯿﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪك ﺗﺠﻲ
  وﺗﺠﻠﺲ ﻣﻌﻲ
  (– ’ﺳــــــــــﺎﻋﻪ’–)
  اﺑﻲ ﻣﻦ وﻗﺘﻚ اﻟﻐﺎﻟﻲ
  دﻗﺎﻳﻖ ﺗﺴﻤﻊ
  (– ’اﺧﺒـــــــﺎري’–)
  ﻋﻠﯿﻚ اﻟﺸﻮق ﻳﺎﺧﺬﻧﻲ
  وﻟﻮ طﯿﻔﻚ
  (– ’ﻣﺨـــــﺎوﻳﻨﻲ’–)
  وﻟﻮ طﺎﻟﺖ ﻟﯿﺎﻟﻲ
  ﻏﺮﺑﺘﻲ ﻣﺎﻏﺎب ﻟﻚ
  (– ’طـــــــــﺎري’–)
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ﺗﻄﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻨﻲ واﻧﺎ
  أﻗﻮل ﻟﻚ:
  ”ﺗـــــ ــــــ ـــــ ـــــﻢ”
  واﻋﻄﯿﻚ ﻣﻄﻮﻟﺒﻚ ﻷﻧﻚ
  ﺣﺒﯿﺒﻲ!
  ﻣﺎﻧﻲ ﺑﮫﻮى ﻏﯿﺮك ﻣﻮﻟﻊ
  وﻣﮫﺘﻢ
  ﻟﻮ ھﻮ ﻧﺼﯿﺒﻲ ﻗﻠﺖ ﻣﺎﺑﻲ
  ﻧﺼﯿﺒﻲ
  ﺻﻮﺗﻚ دواء ﻗﻠﺒﻦ ﻳﺤﺒﻚ
  وﻣﻐﺮم
  ﻣﻌﻘﻮل أدور طﺐ وأﻧﺘﻪ
  طﺒﯿﺒﻲ …!!
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  طﺎل اﻟﺒﻌﺎد وﻟﻮع اﻟﻘﻠﺐ ﻓﺮﻗﺎك
  وﻣﻦ ﻏﯿﺒﺘﻚ ﺻﺎب اﻟﻤﻮﻟﻊ ﻣﻀـﺮه
  أﺳﮫﺮ طﻮال اﻟﻠﯿﻞ وأﻋﯿﺪ ذﻛﺮاك
  وأرﺟﻊ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﺣــــﺮه
  ﻳﺬﻛﺮ زﻣﺎن ﻓﺎت ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ وﻳـــﺎك
  ﷲ ﻳﻌﯿﺪه ﻟﻮ ﺑﺎﻷﻳــﺎم ﻣـــﺮه
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ﻏﯿﺒﺘﻲ طﺎﻟﺖ وﻻ ھﻤﻚ ﺟﻔﺎي
  وﻛﻨﺖ ﻋﺎﻳﺶ ﻓﻲ أﻣﻞ ﺗﺴﺄل ﻋﻠﻲ
  ﻣﻦ ﻏﻼﺗﻚ أﺣﺴﺒﻚ ﻋﺎﻳﺶ ﻣﻌﺎي
  واﻧﺖ ﻣﺎ ھﻤﻚ وﻟﻮ طﺎﻟﺖ ﻏﯿﺒﺘﻲ
  اﻧﺖ ﻣﺎﻟﻚ ذﻧﺐ ھﺬا ﻣﻦ ﻏﺒﺎاي
  >> ﻧﺎﺳﻲ <<
  واﺣﺴﺒﻚ ﺗﺘﻐﻠﻰ ﻋﻠﻲ !
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ﻻ ﺻﺪ ﻋﻨﻚ ﻣﻦ ﺗﻮده وﺟﺎﻓﺎك
  خله وﺟﺎزه ﺑﻠﺠﻔﺎ
  ﻣﺜﻞ ﺻﺪه
  ﺧﻠﻚ ﻋﺰﻳﺰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﺰ ﻣﺄواك
  وﻛﻠﻦ ﻋﻄﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
  ﺛﻮﺑﻪ ﺑﻘﺪه
  ﺧﺺ اﻟﺮﻓﯿﻖ اﻟﻠﻲ اذا
  ﺟﯿﺖ ﺣﯿﺎك
  وان ﻏﺒﺖ ﻳﺎﺻﻠﻚ
  ﺑﺎﻟﻤﻮده
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ﻣﺎﺑﻲ ﺳﺆاﻟﻚ ﻋﻨﻲ اﻟﯿﻮم ﻣﺎاﺑﻐﺎه
  ﻣﺎرﻳﺪ ﻗﻠﺒﻚ دام ھﺬي ﺧﻄﺎوﻳﻚ
  ﻋﻔﺖ اﻟﮫﻮى ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺷﻔﺖ دﻧﯿﺎه
  ﻋﻔﺖ اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ ﻛﻠﮫﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻓﯿﻚ
  ﺑﺒﻜﻲ ﻧﺪم وﺑﺒﻜﻲ وﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻗﺎه
  واﻛﺘﺐ ﻗﺼﯿﺪة ﺣﺰن ﺑﻔﺮاﻗﻪ
  وﷲ أﺣﺒﻪ وﻳﺼﻌﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﻨﺴﺎه
  ﻟﻜﻦ ﻋﺰة ﻧﻔﺴﻲ ﺗﻘﻮل ﻣﺎﺑﯿﻚ
  ﺿﯿﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺣﺎﻟﻒ ﻣﺎﻳﺨﻠﯿﻚ
  واﻟﺤﯿﻦ ﻣﺎﺑﻲ ﻳﻤﺮﻧﻲ طﯿﻒ ذﻛﺮاه
  ﺣﺒــﻲ رﻓﻌــﻚ وﻻزم اﻧﻪ
  .. ﻳﻮطﯿـــــــﻚ ..
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ﻣﺎﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺧﺎطﺮي
  واﻟﺒﻌﺪ ﻗﺎھﺮﻧﻲ
  وﻣﺘﻌﺒﻨﻲ..!!
  ﻣﺪري ﺷﺴﻮي..؟
  وأﻧﺎ ﻛـــﻞ ﺷﻲ
  ﺳـــﻮﻳــــﺘﻪ !
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ﻧﺴﯿﺖ ﻧﺎس وﻧﺎس واﺟﺪ
  ﻧﺴﻮﻧﻲ
  و أزﻋﻠﺖ ﻧﺎس وﻧﺎس
  ﻣﻘﻮى زﻋﻠﮫﺎ
  إﻻ أﻧﺖ ﻳﻠﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻓﻲ
  ﻋﯿﻮﻧﻲ
  ﻣﻨﺴﺎك ﻟﯿﻦ أﻧﺴﻰ
  ﺣﺎﺋﻞ و أھﻠﮫﺎ
  ﺗﺒﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺪﻧﯿﺘﻲ ﻣﻦ
  ﺗﻜﻮن
  أﻧﺖ ﺳﻌﺎدة دﻧﯿﺘﻲ وأﻧﺖ
  أﻣﻠﮫﺎ
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  وﺻﻠﺖ ﺣــــــــــــــﺪي
  ﺑﺎﻟﻐﻼ..
  ﻛﯿﻒ ﺑﻐﻠﯿﻚ!؟
  ﻛﻞ اﻟﻜﻼم(ﻣﻘﺼﺮ)
  ﻣﺎﻳﻄﻮﻟﻚ..
  ﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﻣﺎ
  أﺣﺒﻚ..أﻋﺎﻧﺪك..
  وأرﺿﯿــــــﻚ..
  ((وأﻏــــــــﺎر ﻣﻦ اﻟﻠﻲ
  ﻳﻌﺰك وﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻮﻟﻚ))
  وأﺧﺬ ﻏﻼ ﻣﻦ ﻋﺰﻧﻲ
  ﺣﯿـــــــﻞ وأﻋﻄﯿﻚ!
  ﺣﺘﻰ أﻛﻮن ﺑﺤﺠﻢ ﺣﺒﻚ
  وﻗﻮﻟﻚ
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ﻳﻤﻜﻦ أﻧﺎ أﻛﻮن أﻋﺰ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻋﯿﻮﻧﻚ
  ﺑﺲ اﻧﺖ وﷲ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻋﯿﻮﻧﻲ
  ﻳﻜﻔﯿﻨﻲ اﻧﻚ ﻻﻣﻦ ﻗﻠﺖ وﺷﻠﻮﻧﻚ
  ﺗﻄﯿﺐ ﻛــﻞ اﻟﺠﺮوح وﻳـﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻧﻲ
  إن ﻏﺒﺖ ﻋﻨﻲ ﺷﻌﺮت ﺑﻠﺬة طﻌــــﻮﻧﻚ
  وإن ﺷﻔﺖ زوﻟﻚ
  ﺷﻌﺮت ﺑﻘﯿﻤﺔ
  ”ﻋﯿﻮﻧﻲ”
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ﻳﺎرﺳﺎﻳـــﻞ ﺧﺒﺮﻳﻪ:
  ”ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ اﻧﺴﻰ ﻏﻼه”
  واﺿﺤﻜﯿﻠﻪ ودﻟﻠﯿﻠﻪ..
  ”وﺳﻮﻟﻔﻲ داﻳﻢ ﻣﻌﺎه”
  ﺣﯿﻞ اﻋﺰه ﻋﻠﻤﯿﻪ..
  ”طﺎر ﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻤﺎه”
  ﻛﻞ ﺷﻮوﻗﻲ ﺳﻠﻤﯿﻪ..
  ”واﺳﮫﺮي ﺻﺒﺤﻪ
  وﻣﺴﺎه”
  ھﻮ (ﻋﯿﻮﻧﻲ) دﻟﻌﯿﻪ..
  ”اﻟﻠﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺎﻧﺴﺎه”  ﻻ ﺗﻀـﺎﻳﻘـﺖ ﻗﻠﻲ ..
  ﻋﺸـﺎن أﺣﺲ ﺑﻀﯿﻘﺘــﻚ .. و اﺗﻀـﺎﻳﻖ ..
  ﻳﻜﻔــﻲ ﺗﻠﻤـﺢ ﻟﻲ و أﻧﺎ أﺟﯿـﻚ ﻛﻠـﻲ ..
  أﺿﯿــــــﻖ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻚ وﻟﻮ ﻛﻨﺖ راﻳﻖ ..
  ﺣﻨـﺎ اﺗﻔﻘﻨـﺎ ﻧﺸﻜـﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﻳﺎﻟﻠﻲ ..
  ﺗﺨﻔــﻲ وري ﺿﺤﻜـﺔ ﻋﯿـﻮﻧـﻚ ﺣﻘــــــﺎﻳﻖ ..
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  وش ھﺎﻟﻜﻮن ﺑﻌﺪك
  ﻋﻠﻤﻨﻲ وش ﻳﻜﻮن؟؟
  وش ھﺎﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﺪوﻧﻚ ﻏﯿﺮ ﺻﻤﺖ
  وﺳﻜﻮن!
  اﻟﺼﺒﺢ ﺷﺎﺣﺐ!واﻟﻠﯿﻞ ﺗﻤﻼه اﻟﻈﻨﻮن!
  واﻟﺰواﻳﺎ ﻣﻮﺣﺸﻪ!(ﻓﺎﻗﺪ ﻗﻠﺐ ﺣﻨﻮن)
  ﻋﺎدي ﻛﻞ ھﺎﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪي ﻳﺮوﺣﻮن او
  ﻳﺠﻮن
  اﻻ اﻧﺖ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎس روﺣﺘﻚ ﻋﻨﻲ
  ﻣﺎﺗﮫﻮن“
  இ ღஐ ღஇ இ ღஐ ღஇ
  ﻣﻊ ﺗﻤﻨﯿﺎﺗﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﺑﺤﯿﺎٍة زوﺟﯿٍﺔ ﺳﻌﯿﺪٍة ﻋﻠﻰ طﻮل اﻟﻌﻤﺮ

   الوقت/التاريخ الآن هو الأحد ديسمبر 16, 2018 5:22 pm